Câu hỏi bài thu hoạch sau khi học tập Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính gửi quý thầy (cô) câu hỏi bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.
Quý thầy (cô) lưu ý:
1. Bài thu hoạch làm trên giấy do Đảng ủy phát (đã phát trong ngày học Nghị Quyết)
2. Thời gian nộp bài thu hoạch: Chậm nhất 15h00 ngày 06 tháng 09 năm 2018. Nộp cho Văn thư Nhà trường.

3. Nội dung câu hỏi:

THÀNH ỦY BUÔN MA THUỘT
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
*********************

Họ và tên:  ………………………………………Năm sinh: ……………………

Tổ chuyên môn:……………………………………………………………………

BÀI THU HOẠCH

Sau học tập Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII  

Câu hỏi:

Câu hỏi: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII  về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và các Kế hoạch số 90-KH/TU, 91-KH/TU của BTV Thành ủy  Buôn Ma Thuột có nội dung về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, giảm số lượng đầu mối các đơn vị sự nghiệp công, gắn liền với tinh giản biên chế, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí suy nghĩ về vấn đề này như thế nào? Trách nhiệm bản thân để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường ta trong thời gian tới?

Trả lời:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………