Nguyễn Thị Ngọc Yến
 • Nguyễn Thị Ngọc Yến
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên tiếng Anh - Chủ tịch công đoàn
 • 09151444777
 • ngocyenlqd@gmail.com
Phạm Thị Thanh
 • Phạm Thị Thanh
 • BCH Công Đoàn
 • Nhân viên Văn thư
 • 0934943873
 • thanhlqd@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên Lịch sử
 • 0934989556
 • thanhhalqd@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên tổ Toán
 • 0986262699
 • thuthuylqddl@gmail.com
Hồ Quốc Thể
 • Hồ Quốc Thể
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên Thể dục - Quốc phòng
 • 0905883435
 • thaythelqd@gmail.com