Đỗ Thị Thanh Trang
 • Đỗ Thị Thanh Trang
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên- Tổ phó chuyên môn - Bí Thư chi bộ 2
 • 0988861351
 • trangtoanlqd@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên - Phó BT Chi bộ 2
 • 0986262699
 • thuthuylqddl@gmail.com
Lê Văn Tuấn
 • Lê Văn Tuấn
 • Chi bộ 2
 • Tổ Trưởng chuyên môn
 • 0985781379
 • letuanlqd77@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Nam
 • Nguyễn Thị Thanh Nam
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên -UV chi bộ 2
 • 0824001546
 • thanhnamlqd78@gmail.com
Vũ Tam Đăng
 • Vũ Tam Đăng
 • Chi bộ 2
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0123456789
 • vutamdang@gmail.com
Võ Thị Lan
 • Võ Thị Lan
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên - Tổ phó chuyên môn
 • 0976 935 027
 • lanyeunvc@gmail.com
Nguyễn Trung Kiên
 • Nguyễn Trung Kiên
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên Toán - Phó BT chi bộ 2
 • 0905228199
 • nguyentrungkienlqd@gmail.com
Nguyễn Thị Hằng
 • Nguyễn Thị Hằng
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên Sinh
 • 0963984748
 • hang_sinhlqd@yahoo.com.vn
Vũ Thị Mừng
 • Vũ Thị Mừng
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên Tin học - PBT Đoàn trường
 • 0977055284
 • mungtin08@gmail.com
Hồ Quốc Thể
 • Hồ Quốc Thể
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên GDQP
 • 0905883435
 • thaythelqd@gmail.com
Lê Trọng Toàn
 • Lê Trọng Toàn
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên Toán
 • 0917332014
 • ttoanlqd@gmail.com
Nguyễn Văn Trọng
 • Nguyễn Văn Trọng
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên GDTC- PBT Đoàn Trường
 • 0919010647
 • trong07lqd@gmail.com
Bùi Việt
 • Bùi Việt
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên GDQP
 • 0948275767
 • buivietbmt1987@yahoo.com
Đặng Thị Thủy
 • Đặng Thị Thủy
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên tổ Toán
 • 0975470245
 • dthuylqd@gmail.com
Phan Thị Minh
 • Phan Thị Minh
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên GDTC
 • 0914868687
 • phanthiminh19901990@gmail.com
Trần Thị Lệ Khánh
 • Trần Thị Lệ Khánh
 • Chi bộ 2
 • Giáo viên Toán
 • 0979700298
 • lekhanh1211@gmail.com