Bùi Thị Kim Thúy
 • Bùi Thị Kim Thúy
 • Cựu Giáo chức
 • Tổ phó tổ Sinh - KTNN
 • 0912910965
 • btkthuy@yahoo.com.vn
Hoàng Thị Bạch
 • Hoàng Thị Bạch
 • Cựu Giáo chức
 • Tổ trưởng tổ Anh Văn
Nguyễn Văn Lương
 • Nguyễn Văn Lương
 • Cựu Giáo chức
 • Bí thư Đảng Ủy- Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Dũng
 • Nguyễn Văn Dũng
 • Cựu Giáo chức
 • Giáo viên Tin học - Tổ trưởng tổ Tin học
 • 0942177547
 • vandunglqd@gmail.com
Dương Kim Chung
 • Dương Kim Chung
 • Cựu Giáo chức
 • Giáo viên Hóa - Tổ trưởng tổ Hóa - Chủ tịch hội CCB
 • 0905326397
 • chungdklqd@gmail.com
Thân Kiều Hạnh Trinh
 • Thân Kiều Hạnh Trinh
 • Cựu Giáo chức
 • Giáo viên Hóa - tổ phó tổ Hóa
 • 0983753793
 • hanhtrinhlqd09@gmail.com