Nguyễn Văn Dũng
 • Nguyễn Văn Dũng
 • Hội Cựu chiến binh
 • Giáo viên Tin học - Tổ trưởng tổ Tin học
 • 0942177547
 • vandunglqd@gmail.com
Dương Kim Chung
 • Dương Kim Chung
 • Hội Cựu chiến binh
 • Giáo viên Hóa - Tổ trưởng tổ Hóa - Chủ tịch hội CCB
 • 0905326397
 • chungdklqd@gmail.com
Nguyễn Phương Huy
 • Nguyễn Phương Huy
 • Hội Cựu chiến binh
 • Giáo viên tổ Hóa
 • 0982007294
 • huy73lqd@gmail.com
Lê Văn Tuấn
 • Lê Văn Tuấn
 • Hội Cựu chiến binh
 • Tổ Trưởng chuyên môn
 • 0985781379
 • letuanlqd77@gmail.com
Lê Quang
 • Lê Quang
 • Hội Cựu chiến binh
 • Bảo vệ
 • 0947329478
Nguyễn Thanh Bình
 • Nguyễn Thanh Bình
 • Hội Cựu chiến binh
 • Giáo viên Lý - Tổ Lý - KTCN
 • binhbmt2011@gmail.com