Thái Thị Thành Yên
 • Thái Thị Thành Yên
 • Tổ Anh văn
 • Tổ trưởng chuyên môn - PBT chi bộ 3
 • 0914922020
 • thai.phamyen@gmail.com
Phạm Thanh Hoàng
 • Phạm Thanh Hoàng
 • Tổ Anh văn
 • Giáo viên Anh văn - Tổ phó Tổ Anh văn
 • 123456789
 • phamthanhoang@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Yến
 • Nguyễn Thị Ngọc Yến
 • Tổ Anh văn
 • Giáo viên tiếng Anh - Chủ tịch công đoàn
 • 09151444777
 • ngocyenlqd@gmail.com
Trần Thị Minh Tâm
 • Trần Thị Minh Tâm
 • Tổ Anh văn
 • Giáo viên tiếng Anh
 • 09344756669
 • tranminhtam75@gmail.com
Trần Khánh Uyên
 • Trần Khánh Uyên
 • Tổ Anh văn
 • Giáo viên tiếng Anh
 • 0982636389
 • trankhanhuyenlqd76@gmail.com
Lê Thu Hương
 • Lê Thu Hương
 • Tổ Anh văn
 • Giáo viên tiếng Anh
 • 0905338190
 • lethuhuonglqd@gmail.com
Phan Thị Hồng Vân
 • Phan Thị Hồng Vân
 • Tổ Anh văn
 • Giáo viên tiếng Anh
 • 0905322357
 • phanhongvanlqd@gmail.com
Niê Khánh Hương
 • Niê Khánh Hương
 • Tổ Anh văn
 • Giáo viên tiếng Anh - Bí thư đoàn trường
 • 0905123566
 • midnight2510@yahoo.com
Lê Nguyên Việt
 • Lê Nguyên Việt
 • Tổ Anh văn
 • Giáo viên
 • 0908370077
 • nguyenvietlqd@gmail.com
Tề Thị Thuận
 • Tề Thị Thuận
 • Tổ Anh văn
 • Giáo viên Anh văn
 • thuantethi@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Lan
 • Nguyễn Thị Ngọc Lan
 • Tổ Anh văn
 • Giáo viên Anh văn - Tổ Anh văn
 • ngoclanlqdav@gmail.com