Dương Kim Chung
 • Dương Kim Chung
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên Hóa - Tổ trưởng tổ Hóa - Chủ tịch hội CCB
 • 0905326397
 • chungdklqd@gmail.com
Đặng Thị Kim Vy
 • Đặng Thị Kim Vy
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên tổ Hóa
 • 0906480116.
 • dangthikimvylqd@gmail.com
Phạm Thị Hồng Hạnh
 • Phạm Thị Hồng Hạnh
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên tổ Hóa
 • 0942516677
 • honghanhlqd@gmail.com
Trần Quý
 • Trần Quý
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên tổ Hóa
 • 0984808990
 • tranquylqd@gmail.com
Nguyễn Phương Huy
 • Nguyễn Phương Huy
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên tổ Hóa
 • 0982007294
 • huy73lqd@gmail.com
Trần Quốc Chấn
 • Trần Quốc Chấn
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên Hóa - Thư ký hội đồng
 • 0985251285
 • quocchanlqd@gmail.com
Thân Kiều Hạnh Trinh
 • Thân Kiều Hạnh Trinh
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên Hóa - tổ phó tổ Hóa
 • 0983753793
 • hanhtrinhlqd09@gmail.com
Trần Thị Cẩm Châu
 • Trần Thị Cẩm Châu
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên tổ Hóa
 • tranthicamchau0@gmail.com
Trương Nữ Tường Vy
 • Trương Nữ Tường Vy
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên Hóa
 • 0374266155
 • truongnutuongvy1993@gmail.com