Phạm Văn Đông
 • Phạm Văn Đông
 • Tổ Lý - CN
 • Giáo viên Lý - Tổ trưởng Chuyên môn - Chi Ủy viên
 • 0906519572
 • thaydonglequidon@gmail.com
Nguyễn Ngọc Lộc
 • Nguyễn Ngọc Lộc
 • Tổ Lý - CN
 • Giáo viên Lý - KTCN - Tổ phó Chuyên môn
 • 0916902745
 • khoaloc@gmail.com
Phan Thị Cẩm Thanh
 • Phan Thị Cẩm Thanh
 • Tổ Lý - CN
 • Giáo viên Lý- Tổ phó chuyên môn - Thư ký hội đồng
 • 01222433678
 • camthanhlqd@gmail.com
Lê Thị Hồng Hạnh
 • Lê Thị Hồng Hạnh
 • Tổ Lý - CN
 • Giáo viên
 • 0826127079
 • lethihonghanh201179@gmail.com
Huỳnh Thị Tuyết Nhung
 • Huỳnh Thị Tuyết Nhung
 • Tổ Lý - CN
 • Giáo viên Vật lý
 • 01695721445
 • nhung78lqd@gmail.com
Dương Bá Hiền
 • Dương Bá Hiền
 • Tổ Lý - CN
 • Giáo viên
 • 0948536879
 • bahien2010@gmail.com
Ngô Thị Minh Nguyên
 • Ngô Thị Minh Nguyên
 • Tổ Lý - CN
 • Giáo viên tổ Lý - KTCN
 • ngominhnguyenbmt@gmail.com
Trần Quốc Đạt
 • Trần Quốc Đạt
 • Tổ Lý - CN
 • Giáo viên Lý - Tổ Lý - KTCN
 • 0934814148
 • quocdat0934814148@gmail.com
Nguyễn Thanh Bình
 • Nguyễn Thanh Bình
 • Tổ Lý - CN
 • Giáo viên Lý - Tổ Lý - KTCN
 • binhbmt2011@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Tổ Lý - CN
 • Giáo viên Lý - Tổ Lý - KTCN
 • 0949725055
 • nguyetly1986@gmail.com
Hồ Thị Ngọc Trang
 • Hồ Thị Ngọc Trang
 • Tổ Lý - CN
 • Giáo viên Lý - Tổ Lý KTCN
 • tranghongoc@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Ánh
 • Nguyễn Thị Kim Ánh
 • Tổ Lý - CN
 • Giáo viên Lý - Tổ Lý - KTCN
 • nguyenthikimanh6665@gmail.com