Phan Thị Thúy
 • Phan Thị Thúy
 • Tổ Sử - Giáo dục Công dân
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0914471078
 • phanthuylqd@gmail.com
Dương Thị Hào
 • Dương Thị Hào
 • Tổ Sử - Giáo dục Công dân
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0972194391
 • haosulqd@gmail.com
Trần Thị Tâm
 • Trần Thị Tâm
 • Tổ Sử - Giáo dục Công dân
 • Giáo viên tổ Sử - Giáo dục Công dân
 • tamtran18101978@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Sương
 • Nguyễn Thị Thu Sương
 • Tổ Sử - Giáo dục Công dân
 • Giáo viên GDCD - Tổ Sử -GDCD
 • 0925710023
 • thusuong269lqd@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Tổ Sử - Giáo dục Công dân
 • Giáo viên - Phó CT Công đoàn
 • 0934989556
 • thanhhalqd@gmail.com
Lê Thị Ánh Huyền
 • Lê Thị Ánh Huyền
 • Tổ Sử - Giáo dục Công dân
 • Giáo viên - Chi Ủy Viên
 • 01238400789
 • anhhuyenlqd@gmail.com
Lê Thị Thái
 • Lê Thị Thái
 • Tổ Sử - Giáo dục Công dân
 • Giáo viên Giáo dục Công dân
 • 0972307330
 • lethai81lqd@gmail.com