Lê Văn Tuấn
 • Lê Văn Tuấn
 • Tổ GDTC - GDQP
 • Tổ Trưởng chuyên môn
 • 0985781379
 • letuanlqd77@gmail.com
Vũ Tam Đăng
 • Vũ Tam Đăng
 • Tổ GDTC - GDQP
 • Tổ phó chuyên môn
 • 0123456789
 • vutamdang@gmail.com
Phan Gia Hùng
 • Phan Gia Hùng
 • Tổ GDTC - GDQP
 • Giáo viên GDTC
 • 0905751669
 • 6hunglqd@gmail.com
Hồ Quốc Thể
 • Hồ Quốc Thể
 • Tổ GDTC - GDQP
 • Giáo viên GDQP
 • 0905883435
 • thaythelqd@gmail.com
Nguyễn Văn Trọng
 • Nguyễn Văn Trọng
 • Tổ GDTC - GDQP
 • Giáo viên GDTC- PBT Đoàn Trường
 • 0919010647
 • trong07lqd@gmail.com
Phạm Văn Phước
 • Phạm Văn Phước
 • Tổ GDTC - GDQP
 • Giáo viên GDTC
 • 0972004556
 • vanphuoclqd@gmail.com
Bùi Việt
 • Bùi Việt
 • Tổ GDTC - GDQP
 • Giáo viên GDQP
 • 0948275767
 • buivietbmt1987@yahoo.com
Phan Thị Minh
 • Phan Thị Minh
 • Tổ GDTC - GDQP
 • Giáo viên GDTC
 • 0914868687
 • phanthiminh19901990@gmail.com