Phan Gia Hùng
 • Phan Gia Hùng
 • Tổ Thể dục - Quốc phòng
 • Tổ trưởng tổ Thể dục - Quốc phòng
 • 0905751669
 • 6hunglqd@gmail.com
Lê Văn Tuấn
 • Lê Văn Tuấn
 • Tổ Thể dục - Quốc phòng
 • Tổ phó tổ Thể dục - Quốc phòng
 • 0985781379
 • letuanlqd77@gmail.com
Phạm Văn Phước
 • Phạm Văn Phước
 • Tổ Thể dục - Quốc phòng
 • Giáo viên Thể dục - Ủy viên BCH Đoàn trường
 • 0972004556
 • vanphuoclqd@gmail.com
Bùi Việt
 • Bùi Việt
 • Tổ Thể dục - Quốc phòng
 • Giáo viên Giáo dục quốc phòng an ninh
 • 0948275767
 • buivietbmt1987@yahoo.com
Vũ Tam Đăng
 • Vũ Tam Đăng
 • Tổ Thể dục - Quốc phòng
 • Giáo viên Thể dục
 • 0123456789
 • vutamdang@gmail.com
Hồ Quốc Thể
 • Hồ Quốc Thể
 • Tổ Thể dục - Quốc phòng
 • Giáo viên Thể dục - Quốc phòng
 • 0905883435
 • thaythelqd@gmail.com
Nguyễn Văn Trọng
 • Nguyễn Văn Trọng
 • Tổ Thể dục - Quốc phòng
 • Giáo viên - PBT Đoàn Trường
 • 0919010647
 • trong07lqd@gmail.com